Statut

STATUT FUNDACJI JESTEM ZA


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja JESTEM ZA, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2020, poz. 2167 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu. 
 2. Fundatorem Fundacji jest Katarzyna Gnich, zwana w dalszej części Statutu „Fundatorem”.
 3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność na terenie całego kraju, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek, fundacji, i innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 5.

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja JESTEM ZA. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celami Fundacji są:

 1. niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą,
 2. dostarczanie pomocy humanitarnej,
 3. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy cudzoziemcami, a społecznością polską,
 6. rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 8. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. udzielanie pomocy prawnej,
 11. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
 12. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 13. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 2. pomoc finansową i rzeczową,
 3. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 4. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 5. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, 
 6. fundowanie stypendiów, 
 7. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 
 8. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek pomocy społecznej.
 9. prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, 
 10. udzielanie wsparcia materialnego osobom znajdujących się w trudnej sytuacji,
 11. poradnictwo, pośrednictwo pracy,
 12. konsultacje prawnicze,
 13. prowadzenie zbiórek publicznych,
 14. fundraising na rzecz działalności statutowej Fundacji, 
 15. współpraca z partnerami zagranicznymi,
 16. prowadzenie punktów konsultacyjnych dla migrantów, w których udzielane są porady oraz wsparcie prawne i integracyjne,
 17. działalność adopcyjną dla bezdomnych zwierząt,
 18. wsparcie placówek zajmujących się leczeniem zwierząt.

§ 8.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 9.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku – osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


ROZDZIAŁ III
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 15.

Organami Fundacji jest Fundator i Zarząd.

§ 16.

 1. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji.
 2. Fundator dokonuje zmian w Statucie Fundacji.
 3. Fundator podejmuje decyzję w zakresie połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, i jest powoływany na okres 5 lat licząc od dnia powołania. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Do Zarządu może być powołany Fundator a także inne osoby.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Fundacji określa Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji lub z chwilą wygaśnięcia kadencji członka Zarządu Fundacji.

§ 18.

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundator wskazuje Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu.
 3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19.

W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu Fundacji może wyznaczyć wiceprezesów.

§ 20.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarząd Fundacji należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizacja jej celów;
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy i przedstawianie ich Fundatorowi;
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawiania ich Fundatorowi;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych;
 8. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółek i fundacji.

§ 21.

Prezes Zarządu reprezentuje fundację samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego   Fundację reprezentować może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być zaproszone osoby spoza Fundacji, w tym również przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Udział osób wymienionych w ust. 2 w posiedzeniach Zarządu Fundacji ma charakter doradczy.

§ 23.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.


ROZDZIAŁ IV
ZMIANY STATUTU

§ 24.

 1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmian celów fundacji i zasad działania Fundacji dokonuje Fundator.
 2. Zmiana Statutu Fundacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.


ROZDZIAŁ V
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

§ 26.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.
 2. Jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji Fundator wskazuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Fundator niniejszym powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie: Katarzyny Gnich (PESEL: 90031712540) – Prezes Zarządu.