RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację JESTEM  ZA. 

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, której dane dotyczą w pośredni lub bezpośredni sposób.

Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Fundacja przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

Fundacja JESTEM ZA zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

Administrator danych i kontakt:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja JESTEM ZA  z siedzibą przy ul. ul. Armii Krajowej 56a, lok. 14 w Warszawie 05-075; tel.: +48 516 183 163,

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji JESTEM ZA prosimy pisać na adres mailowy kontakt@jestemza.com lub kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 516 183 163.

Zakres danych osobowych

Fundacja pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Fundacja przetwarza poniższe kategorie danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy),

– dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

– dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,

– dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą, a które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.

Cel i czas przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

– informowania o nowych wydarzeniach organizowanych przez Fundacje oraz o działaniach podjętych przez Fundację (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu odwołania zgody, wszelkimi środkami i narzędziami komunikacji;

– realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wszelkimi środkami i narzędziami komunikacji – do czasu cofnięcia zgody.

– nawiązania współpracy z osobą, której dane dotyczą lub innym podmiotem współpracującym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków umowy;

– realizacji umowy z członkiem Fundacji lub innym podmiotem współpracującym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji umowy;

– wypełnienia obowiązku prawnego, w ramach konieczności ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego;

– prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego;

– prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Fundacją (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – na czas trwania procesu rekrutacyjnego;

– przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez kandydata do pracy lub do współpracy po zakończonym procesie rekrutacji – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie dodatkowo udzielonej zgody na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

– marketingu Fundacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;

– marketingu usług Fundacji, w tym w celu informowania o jej działalności, o wydarzeniach organizowanych przez Fundację, lub w których Fundacja uczestniczy, jeżeli była wymagana i została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) –  do czasu cofnięcia zgody;

–  przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

– przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda na realizację tego celu (via: SMS, via: e-mail, w tym newslettera, publikacji), (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody;

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji JESTEM ZA w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, bez ich podania prowadzenie korespondencji nie będzie możliwe.