Regulamin

Regulamin portalu www.jestemza.com

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie słowa oznaczają:

 1. “Portal”- portal internetowy “jestemza.com” dostępny pod adresem jestemza.com,
 2. “Fundacja” – Fundacja JESTEM ZA z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Krajowej 56a/14 05-075 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000959338, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9522225760.
 3. “Regulamin” – ten dokument określający zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Osoby Pomagającej oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. “Osoba Pomagająca” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał wpłaty lub zasilenia Zbiórek lub Skarbonki Fundacji,
 5. „Użytkownik” – osoba korzystająca z portalu i treści na nim zamieszczonych;
 6. “Serwis finansowy” – należy przez to rozumieć:
  – Tpay
  oraz
  – paypal.com. 
 7. „paypal.com”- serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
 8. „TPayl” – należy przez to rozumieć serwis świadczący usługi pośrednictwa finansowego należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437 o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. Dostępne formy to płatności:
 1. Karty płatnicze : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard – wpłaty w walucie PLN,   EUR, USD oraz UAH
 2. Płatności online Tpay
  c. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A. – Tpay

 1. “Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Osobę Pomagającą na rzecz Fundacji w formie zbiórki celowej lub do Skarbonki ogólnej.
 2. “Zbiórka” – ogłaszana w Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację ściśle określonego celu wskazanego i określonego przez Fundację
 3. „Skarbonka ogólna”- akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na konto ogólne fundacji w celu wykorzystania środków tam zgromadzonych na działania statutowe fundacji lub wspieranie innych zbiórek na portalu fundacji wg wyłącznego uznania fundacji.

§ 2

 1. Fundacja świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Fundacja JESTEM ZA z siedzibą w Warszawie ul. Armii Krajowej 56a/14, 05-075 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000959338, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9522225760.
 2. Fundacja jest właścicielem portalu: www.jestemza.com
 3. Kontakt z fundacja odbywa się poprzez następujący adres mailowy: biuro@jestemza.com
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 5. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu odbywa się bezpłatnie i dobrowolnie.
 6. Każda Osoba Pomagająca korzystająca z Portalu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 7. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji jest zabronione.
 8. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 9. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

§ 3

W celu prawidłowego korzystania przez Osoby Pomagające z usług dostępnych w Portalu niezbędne jest łącznie: 

 1. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet; połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język skryptowego JavaScript, HTML/CSS a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL;
 2. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, nazizmu, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 3. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 4. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 5. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez osoby trzecie, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki oraz decyduje o jej uruchomieniu lub zaniechaniu uruchomienia.

§ 4

 1. Osobą pomagającą może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie przekazać dowolną kwotę na określoną na stronie portalu Zbiórkę lub Skarbonkę ogólną.
 3. Darowizny można dokonać w następujący sposób:

  – dokonując przelewu tradycyjnego na konto fundacji
  – dokonując wpłaty za pośrednictwem operatora finansowego Tpay.
  – dokonując wpłaty za pośrednictwem operatora finansowego paypal.com
  wraz z podaniem nazwy i nr Zbiórki celowej bądź w wypadku gdy darowizna ma dotyczyć Skarbonki dla celów ogólnych fundacji z podaniem nazwy „Skarbonka” lub „Cele statutowe”
 4. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku braku opisu wpłaconej kwoty darowizny lub podania błędnego opisu, który nie będzie dotyczył żadnej z aktualnych zbiórek zaliczy ją na konto zbiórki ogólnej pod nazwą Skarbonka.
 5. Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Osoby Pomagającej:
  umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;

§ 5

 1. Decyzje o rozpoczęciu danej zbiórki celowej i jej zakończeniu podejmowane są tylko i wyłącznie przez Fundację.
 2. Zbiórki publikowane w Portalu są prowadzone wyłącznie przez Fundację samodzielnie.
 3. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli  w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji lub będzie niezgodne z prawem.
 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 1. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisów pośrednictwa finansowego.
 2. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Osoby Pomagające na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

§ 6

 1. Każdy użytkownik serwisu może za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu zgłosić przedmiot zbiórki, który w jego opinii wymaga wsparcia.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację.
 3. Fundacja rozpatrując zgłoszenie, rozważy możliwość ogłoszenia w Portalu Zbiórki wskazanej w zgłoszeniu. Decyzja o ogłoszeniu lub o odmowie ogłoszenia Zbiórki, jest przekazywana przez Fundację drogą mailową (o ile Fundacja nie pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi).
 4. Fundacja może odmówić ogłoszenia Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi.
 5. Decyzje co do rozpoczęcia zbiórki jak i określenia jej czasu oraz wysokości kwoty należą wyłącznie do Fundacji.

§ 7

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

§ 8

 1. Każdemu Udzielającemu Pomocy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: kontakt@jestemza.com wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 9

 1. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, do których należą między innymi: zmiana przepisów prawa, czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Wejście w życie zmian Regulaminu wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Portalu.

§ 10

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 10 marca 2022 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.