Prawo podatkowe dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto wspierać fundacje?

Kto i jak może odliczyć darowiznę na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Osoby prywatne i osoby prowadzące działalność czyli przedsiębiorcy, którzy wspierają Ukrainę przekazując darowizny za pośrednictwem działających na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego organizacji pozarządowych, mogą zmniejszyć swój podatek odliczając przekazane darowizny.


Aby możliwe było odliczenie darowizny dla wspierających
Ukrainę, należy je prawidłowo udokumentować, czyli w przypadku darowizny:
• pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy,
• niepieniężnej/ towar lub usługa – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Ważne

Darowizna pieniężna podlega odliczeniu pod warunkiem, że została przekazana w formie bezgotówkowej. Darowizna środków pieniężnych w gotówce nie podlega odliczeniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedsiębiorcy mają prawo do ujmowania w kosztach podatkowych przekazane darowizny bez względu na to, jaki jest ich podstawowy profil działalności.

W kosztach podatkowych można ująć darowizny przekazane w okresie od
24 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z art. 52zf ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów
można zaliczyć przekazaną darowiznę (materialną lub w formie usług) na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojen.

Dokonując darowizny niepieniężnej przedsiębiorca powinien posiadać potwierdzenie przekazania rzeczy.
W tym celu najbezpieczniej jest sporządzić umowę darowizny.
Jeżeli jednak nie jest to możliwe, warto sporządzić oświadczenie o przekazaniu darowizny na rzecz danej organizacji, w której zostanie wskazana informacja o ilości darowanych towarów, ich wartości oraz cechach szczególnych.
Dodatkowo, w oświadczeniu powinna znaleźć się informacja o celu na jaki została przekazana darowizna, czyli “na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy” lub nawet bardziej szczegółowo.
Oczywiście darowizną może też być usługa (np. transportowa) świadczona przez firmę.
Wtedy koszty poniesione na taką darowiznę można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Czyli np. firma zakupuje na fakturę materiały opatrunkowe (mimo, że jej podstawową formą działalności jest np. doradztwo ), przekazuje zakupione materiały opatrunkowe odpowiedniej organizacji i od tej organizacji otrzymuje potwierdzenie przekazania darowizny, gdzie będzie wyszczególnione jaka to organizacja, jaka ilość i wartość jest tych materiałów opatrunkowych i na jaki cel czyli na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie (lub bardziej szczegółowo). Wtedy taka firma ma prawo swoją fakturę zakupową zaliczyć w koszty podatkowe.

Wyjątkiem ujęcia w kosztach podatkowych jest nabycie artykułów spożywczych którymi są napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy chcą przekazać darowiznę niepieniężną w ramach
opodatkowanej działalności gospodarczej muszą liczyć się z tym, że w sytuacji, gdy przy nabyciu przekazywanych przedmiotów przysługiwało im prawo do odliczenia VAT, powinni opodatkować VAT przekazaną darowiznę.

Ustawodawca wyszedł naprzeciw podatnikom wprowadzając stawkę 0% na przekazywane darowizny na rzecz pomocy Ukrainie.
Co ważne, stawkę 0% VAT można stosować wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:
• Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
• podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej,
• jednostek samorządu terytorialnego
W każdym inny przypadku trzeba niestety pamiętać o naliczeniu VAT-u, chyba że zakupione wcześniej towary były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pamiętaj! Warto wspierać fundacje. Kliknij tutaj by udzielić wsparcia:
Jeśli Ty lub twoja firma chcecie nam pomóc a nie wiesz jak albo masz pytania, skontaktuj się z nami: biuro@jestemza.com