Cele organizacji

Cele działania organizacji

1) niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą;

2) dostarczanie pomocy humanitarnej;

3) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

4) przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej;

5) integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy cudzoziemcami, a społecznością polską,

6) rozwój wzajemnych kontaktów między środowiskami działającymi na rzecz imigrantów w Rzeczypospolitej Polskiej;

7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

8) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

9) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10) udzielanie pomocy prawnej;

11) niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom;

12) udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym;

13) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt